Informacije o trgovačkom društvu

JG SILVER d.o.o. za trgovinu i usluge
Svibanjska 2
47000 Karlovac
Društvo upisano u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
Matični broj: 05828406
OIB: 71975543477
Osoba ovlaštena za zastupanje: Josip Gerić, direktor

Opće odredbe

JG SILVER d.o.o. za trgovinu i usluge (dalje u tekstu: JG SILVER) kao davatelj usluga informacijskog društva, odnosno prodavatelj, ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuje postupak naručivanja, ugovaranja, isporuke, plaćanja i reklamacije proizvoda iz prodajnog asortimana društva JG SILVER, a ponuđenih u Internet trgovini Pulito dostupnoj na internetskim stranicama www.pulito.eu (dalje u tekstu: Pulito).
Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja, uz ili bez registracije na stranici Pulito, naruči proizvod iz ponude društva JG SILVER, a čija narudžba bude prihvaćena od strane društva JG SILVER, na način utvrđen ovim Općim uvjetima.

Posjetitelj stranice je svaka osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na stranicu Pulito.

Korištenjem stranice Pulito, Kupac i/ili Posjetitelj prihvaća(ju) ove Opće uvjete i njihovu primjenu, a svoju upoznatost s istima kao i Uvjetima dostave i izričitu suglasnost s njima dodatno potvrđuju prilikom podnošenjem narudžbe za pojedini proizvod te potpisom odgovarajuće isprave o dostavi prilikom isporuke kupljenih proizvoda. Društvo JG SILVER može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Opće uvjete, te će tako promijenjene Opće uvjete objaviti na stranici Pulito.
Registracijom Kupac/Posjetitelj potvrđuje dodatno prihvat ovih Općih uvjeta, te može pregledavati ponudu, kreirati svoju listu želja ili odmah stavljati proizvode u košaricu i naručivati proizvode.
Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati, stavljati na raspolaganje ili na bilo koji način učiniti dostupnim podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Kupac i Posjetitelj je obvezan čuvati podatke za pristup korisničkom računu, te je isključivo sam odgovoran za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene korisničkim računom koji je kreirao. Uporaba tuđih osobnih podataka u svrhu izrade korisničkog računa i registracije na stranicu Pulito nije dozvoljena.

Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole društva JG SILVER te prihvaća da društvo JG SILVER nije odgovorno za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen. JG SILVER poduzima odgovarajuće sigurnosno tehničke mjere za zaštitu podataka web stranice Pulito i podataka o korisničkim računima registriranih korisnika.
Ovi Opći uvjeti čine sastavni dio pojedinačnog ugovora o kupnji proizvoda koji se nalaze u ponudi trgovine Pulito, te isti istodobno predstavljaju i obavijest iz članka 60. Zakona o zaštiti potrošača, obavijest iz članka 12. Zakona o elektroničkoj trgovini kada je s obzirom na način podnošenja narudžbe primjenjivo, te obavijest iz članka 13. Uredbe (EU) 2016/679 EU parlamenta i Vijeća (Opća uredba o zaštiti podataka), (dalje u tekstu: Uredba).
Za tumačenje, primjenu i pravne učinke ovih Općih uvjeta mjerodavno je hrvatsko pravo, kao i za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja stranica Pulito ili u svezi s njima. U slučaju spora između društva JG SILVER i Kupca/Posjetitelja isključivo su nadležni hrvatski sudovi, te se utvrđuje mjesna nadležnost suda u Zagrebu.

Sklapanje ugovora o kupnji

Ugovor o kupnji proizvoda između Kupca i društva JG SILVER sklopljen je u trenutku kada društvo JG SILVER prihvati narudžbu Kupca i dostavi Kupcu potvrdu o prihvatu narudžbe elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte koju je Kupac naznačio prilikom postupka podnošenja narudžbe.
Posjetitelji i Kupci su upoznati te prihvaćaju da društvo JG SILVER nema obvezu prihvatiti narudžbu ako ista na bilo koji način ne odgovara uvjetima utvrđenim ovim Općim uvjetima te bilo kojim drugim uvjetima naručivanja, odnosno kupnje objavljenih na stranici Pulito.
U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda, Kupac i Posjetitelj je putem ovih Općih uvjeta i pristajanjem na njih, u primjerenom roku prije kupovine na daljinu obaviješten o:

 • tvrtki ili nazivu, matičnom broju, osobnom identifikacijskom broju, sjedištu, telefonskom broju i adresi elektroničke pošte društva JG SILVER
 • proizvodu koji se nudi te njegovu nazivu,
 • glavnim obilježjima proizvoda,
 • maloprodajnoj cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja, te načinu izračuna cijene proizvoda,
 • troškovima prijevoza i isporuke proizvoda,
 • troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora,
 • načinu i uvjetima plaćanja te načinu, uvjetima i vremenu isporuke proizvoda,
 • načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane društva JG SILVER,
 • uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora,
 • o obrascu za jednostrani raskid ugovora u slučajevima kojima postoji pravo na raskid situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora,
 • postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda,
 • jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu,
 • razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede,
 • trajanju ugovora te uvjetima otkaza i raskida ugovora,
 • postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih Kupac može koristiti.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda, Kupac i Posjetitelj su putem ovih Općih uvjeta nadalje obaviješteni i o svrhama i osnovi obrade osobnih podataka, rokovima pohrane, te svim drugim informacijama iz članka 13. Uredbe.
Ugovor koji Kupac sklapa s društvom JG SILVER za kupnju je jednokratan ugovor o kupnji proizvoda koji je realiziran isporukom proizvoda od strane društva JG SILVER i izvršenim plaćanjem od strane Kupca sukladno ovim Općim uvjetima, pod uvjetom da ugovor prethodno ne bude raskinut.

Narudžba

Kupac koji je fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Društvo JG SILVER ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu uslijed okolnosti da je ugovor o kupoprodaji na daljinu zaključila maloljetna osoba ili osoba kojoj je poslovna sposobnost ograničena, a bez odobrenja njihovog zakonskog zastupnika odnosno skrbnika.
Narudžba se putem internetskih stranica i elektroničke pošte trgovine Pulito može podnijeti sedam dana u tjednu, 24 sata na dan.
Narudžba se može podnijeti putem internetskih stranica trgovine Pulito na način da Kupac ili Posjetitelj potvrdi opciju „završi narudžbu“ na internetskim stranicama Pulito.
Nakon podnesene narudžbe, društvo JG SILVER će posebnom elektroničkom porukom na adresu naznačenu prilikom podnošenja narudžbe obavijestiti Kupca ili Posjetitelja o zaprimanju njegove narudžbe. Kada je naručeni proizvod pripremljen za isporuku, Kupac će putem elektroničke pošte na istu adresu dobiti potvrdu o prihvatu narudžbe. U tom trenutku Kupac će zaprimiti i informaciju o planiranom roku isporuke (uručenja) proizvoda.

Obavijest o proizvodu i usluzi

Društvo JG SILVER se obvezuje putem trgovine Pulito davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o proizvodima koji se mogu naručiti.
Informacija o raspoloživosti proizvoda koja je navedena prilikom pregleda proizvoda služi samo u informativne svrhe te je moguće da uslijed većeg broja narudžbi ne odgovara stvarnom stanju, slijedom čega društvo JG SILVER isključuje svoju odgovornost za točnost informacije o raspoloživosti proizvoda. Društvo JG SILVER nastojat će da informacije o raspoloživosti pojedinih proizvoda budu što ažurnije. Ukoliko društvo JG SILVER nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će Kupca/Posjetitelja putem elektroničke pošte, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac u tom slučaju ima mogućnost zatražiti zamjenski proizvod. Ako se Kupac/Posjetitelj ne odluči na zamjenski proizvod, inicijalna narudžba smatrat će se otkazanom, o čemu će Kupac/Posjetitelj dobiti obavijest putem elektroničke pošte. U slučaju otkazivanja narudžbe zbog nedostupnosti naručenog proizvoda, društvo JG SILVER će vratiti kupcu cjelokupni iznos koji je uplatio za naručeni proizvod.

Cijena

Cijene proizvoda u trgovini Pulito istaknute su za svaki pojedini proizvod, izražene su u eurima (EUR), uključuju PDV, te vrijede za sve načine plaćanja u trenutku podnošenja narudžbe.

Do dana 31.12.2023.g., a u skladu s čl. 43.st.1. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 57/22, 88/22) u trgovini Pulito cijene za svaki pojedini proizvod iskazuju se dvojno, u eurima i u kunama.

Društvo JG SILVER pridržava pravo na jednostran raskid ugovora o kupoprodaji na daljinu u slučaju omaškom istaknute pogrešne cijene na pojedinom proizvodu.

Društvo JG SILVER zadržava pravo u svakom trenutku, bez prethodne najave, izmijeniti cijenu za pojedini proizvod u internetskoj trgovini Pulito. Takva izmjena cijene nema učinak na narudžbe koje su u trenutku izmjene cijene plaćene, ali nisu otpremljene niti isporučene Kupcu/Posjetitelju.

Posebni oblici prodaje

Društvo JG SILVER ima pravo periodično, po svojoj odluci, stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonska sniženja i druge posebne oblike prodaje.

Takvi proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim Kupcima/Posjetiteljima, ili Kupcima/Posjetiteljima koji ispune određeni uvjet, uz točno navođenje svih uvjeta i rokova trajanja takvih posebnih oblika prodaje.

Nakon proteka roka posebnog oblika prodaje, društvo JG SILVER neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na takvu prodaju kojoj je istekao rok.